Башкы бет
Жалпы өкүмдөр
Башкаруу түзүмү
Халифа
Тафвид муавини
Танфиз муавини
Жихад амири
Кошуун
Казылык
Валийлер
Идарий жихаз
Үммөт межлиси
Ижтимаий түзүм
Экономикалык түзүм
Таалим саясаты
Тышкы саясат

56-берене

Жихад – мусулмандарга фарз. Аскерий таалим мажбурий болуп, 15 жашка жеткен ар бир мусулман эркектин жихадга даярданышы үчүн аскерий таалим алышы фарз. Ал эми, аскерий кызмат фарзи кифая.

Кошуун

57-берене

Кошуун эки бөлүктөн турат:

1) Этияттык (запастык) бөлүк. Бул бөлүк курал көтөрүүгө кудуреттүү болгон бардык мусулмандардан турат.
2) Аскерий кызматтагы туруктуу бөлүк. Алар үчүн кызматчылар сыяктуу мамлекеттик бюджеттен маяна дайындалат.

Кошуун

58-берене:

Куралдуу күчтөр бир бүтүн күч болуп, кошуунду түзөт. Андан өзүнчө бөлүк тандалып алынып, ал өзгөчө ыкмада тартиптештирилет жана ага атайын сакофат берилет. Бул бөлүк – шурта.

Кошуун

59-берене

Түзүмдү коргоо, ички коопсуздукту камсыздоо жана аткаруучу (танфиз) функциялардын баарын аткаруу шуртага тапшырылат.

Кошуун

60-берене

Кошуун үчүн амирлер туусу (лива) жана кошуун туулары (роя) дайындалат. Халифа кошуун командачысы кылып дайындаган адамга өзү амир туусун тапшырат. Кошуун тууларын болсо туу ээлери болгон амирлер тапшырышат.

Кошуун

61-берене

Халифа – кошуундун башкы командачысы. Ал штаб башчысын, ар бир туу (лива) үчүн амирди жана ар бир бөлүк үчүн башчыны дайындайт. Ал эми, кошуундагы башка кызмат даражаларын кошуун башчылары жана туу ээси болгон амирлер дайындашат. Штабдарга бирер адамды дайындоо анын аскерий билиминин даражасына карай болот жана аны штаб башчысы дайындайт.

Кошуун

62-берене

Кошуундун бардыгы бир бүтүн болуп, атайын гарнизондорго жайгаштырылат. Бул гарнизондордун кээ бирлери ар түрдүү вилаяттарга жана кээ бирлери стратегиялык чекиттерге жайгаштырылат. Кээ бир гарнизондор болсо ар дайым көчүп жүрө турган ыкчам топтордон туруп, сокку берүүчү күчтөр эсептелет. Бул гарнизондор бир нече топтомдор курамында тартиптештирилет. Ар бир топтом кошуун аты менен аталып, иреттик сан менен айтылат, мисалы, биринчи кошуун, үчүнчү кошуун же вилаят же амала деген ат менен аталат.

Кошуун

63-берене

Кошуунда жогорку аскерий таалим толук берилиши, кошуундун пикирий деңгээли мүмкүн болушунча жогорулатылышы о.э. кошуундагы ар бир адам – жалпы түстө болсо да – анда Исламий аң-сезим пайда болушу мүмкүнчүлүгүн бере турган Ислам сакофаты менен байытылып барылышы шарт.

Кошуун

64-берене

Ар бир гарнизондо жетиштүү өлчөмдө жогорку аскерий билимге, аскерий тактика жана согуш алып барууда тажрыйбага ээ штабдардын бар болушу жана бул штабдар кошуунда жалпы түстө мүмкүнчүлүк барынча толук калыптандырылышы важиб.

Кошуун

65-берене

Кошуун Исламий кошуун катары өз милдетин аткарууга мүмкүнчүлүк бере турган даражада курал-жарак, ок-дары, техника жана зарыл жабдууларга ээ болушу шарт.

Кошуун

Өйдөгө
Өйдөгө
Өйдөгө