Башкы бет
Жалпы өкүмдөр
Башкаруу түзүмү
Халифа
Тафвид муавини
Танфиз муавини
Жихад амири
Кошуун
Казылык
Валийлер
Идарий жихаз
Үммөт межлиси
Ижтимаий түзүм
Экономикалык түзүм
Таалим саясаты
Тышкы саясат

51-берене

Жихад амиринин идарасы төмөнкү төрт башкармалыктан турат:

1. Тышкы иштер (хорижий) башкармалыгы;
2. Аскерий (харбий) башкармалык;
3. Ички коопсуздук (дахлий);
4. Өнөржай (санъат). Бул башкармалыктарды жихад амири башкарат жана көзөмөлдөйт.

Жихад амири

52-берене

Тышкы иштер башкармалыгы Халифалык мамлекетинин чет мамлекеттер менен болгон мамилелерине тиешелүү ар кандай тышкы иштерге башчылык кылат.

Жихад амири

53-берене

Аскерий башкармалык кошуун, шурта, курал-жарак, зарыл каражаттар, техника жана башкалардан турган куралдуу күчтөргө тиешелүү иштерге башчылык кылат. О.э. аскерий таалим, аскерий сапарлар жана кошуунга керек болгон исламий жана умумий сакофаттарга тиешелүү о.э. согуш жана согушка даярданууга тиешелүү иштерге башчылык кылат.

Жихад амири

54-берене

Ички коопсуздук башкармалыгы коопсуздукка тиешелүү бардык иштерге башчылык кылат. О.э. куралдуу күчтөр жардамында мамлекеттин коопсуздугун камсыздайт жана бул иште шуртаны негизги курал кылып алат.

Жихад амири

55-берене

Өнөржай башкармалыгы өнөржайга тиешелүү бардык иштерге башчылык кылат. Бул орунда өнөржай мотор жана тетиктер иштеп чыгаруу, машина куруучулук, чийки сырьё жана электроника өнөржайы сыяктуу оор өнөржай болобу же жеңил өнөржай болобу, мунун айырмасы жок. О.э. бул орунда завод жана фабрикалардын жеке менчик мүлк же умумий мүлк болушунун да айырмасы жок. Бардык завод жана фабрикалар аскерий өнөржайга тиешелүү тармак болгондуктан, алардын баары аскерий саясат негизине курулушу керек.

Жихад амири

Өйдөгө
Өйдөгө
Өйдөгө