Башкы бет
Жалпы өкүмдөр
Башкаруу түзүмү
Халифа
Тафвид муавини
Танфиз муавини
Жихад амири
Кошуун
Казылык
Валийлер
Идарий жихаз
Үммөт межлиси
Ижтимаий түзүм
Экономикалык түзүм
Таалим саясаты
Тышкы саясат

48-берене

Халифа өзү үчүн танфиз (аткаруучу) муавинди дайындайт. Анын милдети идарий иштерден болуп, өкүм жүргүзүүгө тиешеси жок. Анын башкармалыгы халифанын ички жана тышкы жактарга тиешелүү токтомдорун аткаруу о.э. ушул жактардан келген маалыматтарды ага жет-кирүүдөн турат. Демек, бул башкармалык халифа менен башкалардын ортосундагы ортомчулук болуп эсептелет.

Танфиз муавини

49-берене

Танфиз муавининин мусулман болушу шарт. Анткени, ал халифанын жардамчыларынан.

Тафвиз муавини

50-берене

Танфиз муавини тафвид муавини сыяктуу халифага түздөн-түз байланышкан болот жана өкүм жүргүзүү иштеринде эмес, балким, аткарууда муавин эсептелет.

Танфиз муавини

Өйдөгө
Өйдөгө
Өйдөгө