Башкы бет
Жалпы өкүмдөр
Башкаруу түзүмү
Халифа
Тафвид муавини
Танфиз муавини
Жихад амири
Кошуун
Казылык
Валийлер
Идарий жихаз
Үммөт межлиси
Ижтимаий түзүм
Экономикалык түзүм
Таалим саясаты
Тышкы саясат

108-берене

Аял – эне жана үй кожойкеси. Ал корголушу важиб болгон ар-намыс.

Ижтимаий түзүм

109-берене

Эркектер жана аялдар коомдо бири-биринен ажыралган абалда жашоолору керек. Алар шарият уруксат берген ажылык жана соода сыяктуу бир жерге жыйылууга себеп боло турган муктаждыктар жүзөсүнөн гана бир жерде чогуу болуулары мүмкүн.

Ижтимаий түзүм

110-берене

Эркекке берилген укуктар аялга да берилет, эркекке фарз кылынган милдеттер аялга да фарз. Бирок, Ислам шаръий далилдер аркылуу кээ бир өкүмдөрдү эркекке жана кээ бир өкүмдөрдү аялга чектеп койгон. Аял да соода, дыйканчылык, кол өнөрчүлүк менен алектенүүгө, келишим жана мамилелерди түзүүгө, мүлкчүлүктүн бардык түрлөрүнө ээ болууга, мүлктү өзү же башка адам аркылуу өстүрүүгө жана турмуштагы бардык иштерди түздөн-түз өзү аткарууга акылуу.

Ижтимаий түзүм

111-берене

Аял кишинин мамлекеттик кызмат орундарына дайындалуусу, Үммөт межлисинин мүчөлөрүн шайлашы жана анда мүчө болушу о.э. халифаны шайлоо жана ага байъат берүүдө катышуусу жайиз.

Ижтимаий түзүм

112-берене

Аял өкүм жүргүзүү иштерине башчылык кылышы мүмкүн эмес. Ошондуктан, ал халифа, муавин, валий жана аамил боло албайт о.э. «өкүм жүргүзүү иштеринен» деп этибар кылына турган бирер ишти аткарышы да мүмкүн эмес. О.э. ал башкы казы, мазолим мекемесинин казысы жана жихад амири болушу мүмкүн эмес.

Ижтимаий түзүм

113-берене

Аял жалпы жана жекече турмушта жашайт. Жалпы турмушта анын жүзү жана томуктуу муунунан башка мүчөлөрү көрүнбөгөн, жасанбаган абалда аялдар, махрам эркектер жана жат эркектер менен бирге жашашы мүмкүн. Жекече турмушта болсо, жалаң гана аялдар же махрамдары менен жашашы мүмкүн, намахрам эркектер менен жашашы мүмкүн эмес. Бул эки турмушта шарияттын бардык өкүмдөрүнө катъий амал кылат.

Ижтимаий түзүм

114-берене

Аялдын намахрам эркек менен жалгыз калышына, намахрам эркектер алдында жасанышына о.э. авраттарын ачып жүрүшүнө тыюу салынат.

Ижтимаий түзүм

115-берене

Эркектин да, аялдын да адеп-ахлак үчүн кооптуу болгон же коомдо бузукчулукту жайылта турган ар кандай ишке барышына тыюу салынат.

Ижтимаий түзүм

116-берене

Эрди-катындык турмуш көңүл тынчтандырган турмуш болуп эсептелет. Эрди-катындын турмушу достук турмушу болот. Эри аялдын үстүнөн өкүмдар болуп эмес, камкор болуп башчылык кылат. Аялдын эрине итааттуу болушу, эрдин болсо аялга – адатта ушундай аялга кандай нафака кылуу керек болсо – ошондой нафака бериши фарз.

Ижтимаий түзүм

117-берене

Эр жана аял үй иштерин аткарууда бири-бирине толук жардам беришет. Үйдөн тышкарыда боло турган бардык иштерди аткаруу эрдин мойнунда. Үй ичиндеги бардык иштерди күчү жетишинче аткаруу аялдын мойнунда болот. Аялдын күчү жетпей жаткан иштерди аткаруу үчүн жардамчы кызматчы жалдап берүү эрдин милдети болот.

Ижтимаий түзүм

118-берене

Аял мусулман же кайрымусулман болушуна карабастан, бала анын кепилдигине муктаж болсо, аны өз кепилдигине алуу аялдын милдети жана акысы болот. Бала кепилдикке муктаж болсо, каралат. Эгер эне да, валий да мусулман болсо, балага каалаган кишиси менен жашоо ыктыяры берилет. Бала кимди тандаса – тандаган киши эркек же аял болушуна карабастан – ошого тапшырылат. Бул орунда баланын кыз же уул болушунун айырмасы жок. Эгер алардын бири кайрымусулман болсо, балага тандоо ыктыяры берилбейт, балким, алардын мусулман болгонуна тапшырылат.

Ижтимаий түзүм

Өйдөгө
Өйдөгө
Өйдөгө