Башкы бет
Жалпы өкүмдөр
Башкаруу түзүмү
Халифа
Тафвид муавини
Танфиз муавини
Жихад амири
Кошуун
Казылык
Валийлер
Идарий жихаз
Үммөт межлиси
Ижтимаий түзүм
Экономикалык түзүм
Таалим саясаты
Тышкы саясат

165-берене

Таалим программасынын негизи Ислам акыйдасы болушу шарт. Окуу материалдары жана окутуу методдору таалимдин ушул негизден четтешүүсүнө жол бербей турган көрүнүштө иштелип чыгат.

Таалим саясаты

166-берене

Таалим саясаты исламий пикир жана исламий туйгуларды калыптандыруу болуп, окуу материалдарынын баары мына ушул саясаттын негизинде иштелип чыгат.

Таалим саясаты

167-берене

Таалимден көздөлгөн максат – исламий шахсияны калыптандыруу жана адамдарды турмуштун бардык тармактарына тиешелүү болгон илим жана билимдер менен байытуу. Таалим берүү методдору мына ушул максатты жүзөгө чыгара турган көрүнүштө белгиленет. Бул максатка алып барбай турган ар кандай методдорго тыюу салынат.

Таалим саясаты

168-берене

Исламий илимдерге жана араб тилине ажыратылган апталык сабактардын өлчөмү сан жагынан да, убакыт жагынан да башка билимдерге ажыратылган сабактардын өлчөмүнө тең болушу шарт.

Таалим саясаты

169-берене

Таалимде тажрыйбалык (эксперименталдык) илимдер жана ушул түркүмгө киргизилген математика сыяктуулар менен сакофий билимдер ортосундагы айырма эсепке алынышы керек. Тажрыйбалык жана ушул түркүмгө киргизилген математика сыяктуу илимдер муктаждыкка карай үйрөнүлөт, таалим баскычтарынын кайсы бирине чектеп коюлбайт. Сакофий билимдер болсо, жогорку баскычтан алдыңкы баскычтарда Ислам пикирлери жана өкүмдөрүнө тескери болбогон белгилүү бир саясатка карай алынат. Ал эми, жогорку баскычта таалим саясатынан жана максатынан четке чыкпоо шарты менен илим катары алынат.

Таалим саясаты

170-берене

Таалимдин бардык баскычтарында Ислам сакофаты үйрөтүлүшү шарт. Жогорку окуу жайларында болсо медицина, инженердик иш, физика жана ушул сыяктуулар адистештирилгени сыяктуу исламий маърифаттын бардык түрлөрү үчүн да факультеттер адистештирилет.

Таалим саясаты

171-берене

Искусство жана өнөржайлар – соода-сатык, деңизчилик жана дыйканчылык фандары сыяктуу – бир жактан илимдер түркүмүнө киргизилип, эч кандай чектөө жана шарттарсыз алына берет. Искусство өзгөчө (хос) көз караш менен таасирленген убакта сакофат түркүмүнө киргизилип, эгер Ислам көз карашына тескери болсо, алынбайт (Мисалы, сүрөтчүлүк жана айкелчилик сыяктуулары).

Таалим саясаты

172-берене

Таалим программасы бирөө болот. Мамлекет белгилеген программадан башка эч кандай программага уруксат берилбейт. Мамлекеттин программасына чектелген, таалим программасына негизделген, таалим саясатын жана максатын жүзөгө чыгара турган менчик медреселерге уруксат берилет. Мунун шарты, таалим окуучулар арасында да, мугалимдер арасында да эркек жана аялдар аралаш болбоосу ккерек о.э. бирер тайпа, дин, мазхаб, тек же түстөгүлөр үчүн чектелген болбоосу керек.

Таалим саясаты

173-берене

Эркек болобу, аял болобу, ар бир адамдын турмуш майданында зарыл болгон билимдерге ээ болушу фарз. Ошондуктан, башталгыч жана орто билим алуу баарына мажбурий. Бул таалимди бардыгына акысыз камсыздоо мамлекеттин мойнунда. Жогорку таалим да мүмкүн болушунча баарына акысыз камсыздалышы керек.

Таалим саясаты

174-берене

Мамлекет фикх, усули фикх, хадис, тафсир, пикир, медицина, геометрия, химия, ойлоп табуулар, жаңы ачылыштар жана башка тармактарда изденүүнү улантууну каалоочуларга мүмкүнчүлүк жаратып берүү үчүн медресе жана университеттерден тышкарыда китепканалар, лабораториялар жана башка билим колдонмолорун даярдап берет. Анткени муну менен, Үммөттүн арасынан көптөгөн мужтахиддер, ойлоп табуучулар жана чыгармачыл адамдар жетишип чыксын.

Таалим саясаты

175-берене

Бардык баскычтарда таалим үчүн автордук укукту кыянатчылык менен пайдаланууга тыюу салынат. Эч ким – автор болобу же башкасыбы – басып чыгарылган китебин кайра басып чыгаруу укугуна ээ эмес. Бирок, өзүндө али басып чыгылбаган пикирлер болсо, бул пикирлерди башкаларга берип, ордуна акы алышы – таалим үчүн акы алуу жайиз болгону сыяктуу – жайиз.

Таалим саясаты

Өйдөгө
Өйдөгө
Өйдөгө