Башкы бет
Жалпы өкүмдөр
Башкаруу түзүмү
Халифа
Тафвид муавини
Танфиз муавини
Жихад амири
Кошуун
Казылык
Валийлер
Идарий жихаз
Үммөт межлиси
Ижтимаий түзүм
Экономикалык түзүм
Таалим саясаты
Тышкы саясат

ИСЛАМ МАМЛЕКЕТИНИН КОНСТИТУЦИЯ ДОЛБООРУ

Бул Халифалык мамлекетинин конституция долбоору болуп, биз аны - Халифалык мамлекетин кайта тикелөө жана Аллах түшүргөн дин менен өкүм жүргүзүүнү турмушка кайтаруу үчүн аракет кылып жаткан – мусулмандарга сунуштайбыз. Анткени алар Исламий мамлекеттин вакыйлыгын, көрунүшүн, түзүмдөрүн жана мамлекет колдоно турган Ислам өкүмдөрүн анык элестете алсын.

Бул долбоор Исламий акыйдадан балкып чыккан жана далилдин кубатына карап шаръий өкүмдөрдөн алынган Исламий конституция.

Аны алууда Аллахтын Китебине, Расулунун Сүннөтүнө жана ушул экөөнүн негизиндеги сахабалар ижмасына жана кыясына таянылды.

Бул таза Исламий конституция болуп, анда Исламга каршы келген эч нерсе жок. Ал белгилүү бир өлкөгө же белгилүү бир мекенге карата иштеп чыгылган эмес. Тескерисинче, аны Исламий дүйнөдөгү Халифалык мамлекети нур жана хидаят рисалаты катары бүткүл дүйнөгө көтөрүп чыгат. Бул конституция дүйнө иштерин камкордук менен башкарууга, дүйнөнү өз кучагына алууга жана ал жерлерде Ислам өкүмдөрүн колдонууга аракет кылат деген этибарда бүткүл дүйнөдөгү Халифалык мамлекети үчүн иштеп чыгылган долбоор.

Хизб ут-Тахрир бул долбоорду мусулмандарга сунуштап жатып, Аллах бизди муну менен азиздикке жеткирүүсүн жана момундар бул долбоорду Халифалык мамлекетинин конституциясы кылып алышын сурап калабыз. Бул үчүн Аллах түшүргөн дин менен өкүм жүргүзүп, турмуш майданына кайтара турган туура жолдогу Халифалык мамлекетин тикелөөдөгү иш-аракеттердин жемиши катары бизди тезирээк максатка жеткирүүсүн да сурап калабыз. Бул Аллахка кыпынчалык да кыйын эмес.

Өйдөгө
Өйдөгө
Өйдөгө